Deklaracja dostepności

Deklaracja dostepności

Komenda Powiatowa Policji w Rykach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.policja.gov.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Rykach 

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-20/p>

Strona internetowa podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Rykach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 •  większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 • dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • treści pochodzą od innych podmiotów;
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Rykach  spełnia wymagania w 96,49 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów w tej sprawie jest aspirant sztabowy  Agnieszka Marchlak  e-mail: agnieszka.marchlak@lu.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 28 258. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Rykach, ulica Dolna 2, 08-500 Ryki

Wejście do budynku Komendy znajduje się od strony ulicy Dolnej, nie jest ogrodzone. Przy ulicy, po lewej stronie głównego wejścia do Komendy znajdują się oznaczone pionowo i poziomo dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Powiatowej Policji w Rykach (wejście główne) można dostać się bez przeszkód architektonicznych. Budynek posiada windę.

W ogólnodostępnym holu, na wprost wejścia znajduje się łazienka, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Komendy jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.

Pomieszczenie do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Rykach nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren Komendy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

Komisariat Policji w Dęblinie, ulica Niepodległości 5, 08-530 Dęblin

Wejście do budynku Komisariatu znajduje się od strony ulicy niepodległości, nie jest ogrodzone. Przy ulicy, znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe bez wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.Do ogólnodostępnej części budynku Komisariatu  Policji w Dęblinie (wejście główne) można dostać po czterech stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada windy. Na terenie Komisariatu nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren Komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W Komendzie Powiatowej Policji w Rykach istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym.

Powrót na górę strony