Konkursy na stanowiska/Ogłoszenia Komendanta Powiatowego Policji

Komenda Powiatowa Policji w Rykach ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko pracy inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Komenda Powiatowa Policji w Rykach ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko pracy inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Ogłoszenie nr 124404 / 24.07.2023 r.

 

Komenda Powiatowa Policji w Rykach ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko pracy  inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: 08-500 Ryki, ul. Dolna 2

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Rykach

08-500 Ryki, ul. Dolna 2

Wynagrodzenie: nie mniej niż 3.600,00 zł brutto

 

ZAKRES ZADAŃ:

 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne.
 2. Prowadzenie składnicy akt, w tym przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych, opracowanie akt zgodnie z zasadami archiwisty, udostępnianie akt osobom upoważnionym, komórkom organizacyjnym, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 3. Prowadzenie rejestru urządzeń ewidencyjnych w postaci rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, dzienników korespondencyjnych, dziennika wydanych kopii, odpisów.
 4. Sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych, pobranych z kancelarii przez pracowników komórek organizacyjnych w celu rozliczenia dokumentów niejawnych z dziennikiem korespondencyjnym.
 5. Koordynowanie archiwizowania dokumentów niejawnych, w tym opiniowanie protokołów brakowania dokumentów niejawnych kategorii "BC", niepodlegających archiwizowaniu.
 6. Odnotowywanie zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych.
 7. Przygotowywanie dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii w celu przekazania do składnicy akt.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie – średnie
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak zatrudnienia lub pełnienia służby w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa państwa lub bycia współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy lustracyjnej (dot. osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.)

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej
 • obsługa komputerowych programów biurowych

 

DOSTĘPNOŚĆ:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Osoby z niepełnosprawnością nie mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie należy więc składać dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 

WARUNKI PRACY:

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych (telefon, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów). Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku  inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.

Praca wykonywana jest w pomieszczeniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Rykach przy ulicy Dolnej 2 usytuowanym na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę, szerokości korytarzy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku z poziomu terenu.

 

 

 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • podanie adresowane do Komendanta Powiatowego Policji w Rykach
 • CV
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o niezatrudnieniu lub pełnieniu służby w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa państwa lub niebyciu współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy lustracyjnej (dot. osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.)

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej

 

TEREMINY I MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 11.08.2023 r.

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 124404”

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Rykach, ul. Dolna 2, 08-500 Ryki

 

PLANOWANE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. weryfikacja formalna,

2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Przewidywany czas zastępstwa do: 07.05.2024 r.

 

INNE INFORMACJE:

Oferowane wynagrodzenie: zasadnicze 3.600,00 zł wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,6435 oraz dodatek z tytułu wysługi.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Rykach postępowania sprawdzającego i wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez uprawniony podmiot.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Rykach lub przesyłać na wskazany powyżej adres. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą ich sporządzenia.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie osobistej prezentacji. W przypadku niezakwalifikowania się do dalszych etapów rekrutacji, kandydaci zostaną powiadomieni o tym telefonicznie. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną  zniszczone po zakończeniu naboru.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 47 8128225 lub 47 8128256.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Rykach z siedzibą przy ul. Dolnej 2 telefon.

478128210

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.ryki@lu.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcą danych osobowych jest Komenda Powiatowa Policji w Rykach.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o

archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,

nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie

cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie

danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w

dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

WAŻNE !!!

Nabór na stanowisko inspektor Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych zakończył się wyborem Pani Renaty Bajera, która uzyskała najwyższą ilość punktów. 

 

Powrót na górę strony